Độc giả Review View More

Review “Dưới một mái nhà ở Paris” – Guillaume Musso

Review “Dưới một mái nhà ở Paris” – Guillaume Musso

Rating: 4/5 “Đ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 đ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑒̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑜̂̀𝑛 𝑎̀𝑜,…

Trích dẫn hay View More

BTV Giới thiệu View More