Review Bức tranh toàn cảnh của Sean Carroll – về nguồn gốc của sự sống và vũ trụ (Financial Times)

Review Bức tranh toàn cảnh của Sean Carroll – về nguồn gốc của sự sống và vũ trụ (Financial Times)

Bài đăng trên tờ FT Clive Cookson là biên tập viên khoa học của FT Một nhà vật lý lý thuyết tìm kiếm ý nghÄ©a…

View More Review Bức tranh toàn cảnh của Sean Carroll – về nguồn gốc của sự sống và vũ trụ (Financial Times)