THƠ ÊM CHO NGƯỜI VIỆT

TS Ngu Ngu đọc “Cơm Nhà Nói Chung Là Êm” của Nhược Lạc---Lâu lắm rồi tôi mới có dịp cầm một tập thơ tiếng Việt lên