địa chỉ Nhã Nam

[Quote] Bố con cá gai

“… Anh sẽ chỉ sống như cái cây. Giống như cái cây tự đâm rễ, tự vươn cành, tự mọc lá rồi trổ thành tán lá, giống như cái cây mà dù cho không [...]