Nhã Nam giới thiệu: Bình minh của cuộc đời

Nhã Nam giới thiệu: Bình minh của cuộc đời

 

“Dẫu biết là vô ích nhưng con người ta vẫn cứ nuôi hy vọng. Dẫu biết những ngày tháng này rồi sẽ đi đến hồi kết, và rằng sẽ chẳng nhìn thấy ánh sáng đâu nhưng con người ta vẫn cứ hướng về phía trước.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.