Một số sự thật về phân

Phần này được trích từ cuốn Ruột ơi là ruột của tác giả Giulia Enders do Nhã Nam xuất bản.
Sách có thể mua tại các Hiệu sách Nhã Nam hay www.nhanam.com.vn hoặc các hiệu sách trên toàn quốc.


Leave a Reply