NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này:https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 9/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 17/7/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Chó trắng
Khắc Long https://www.facebook.com/Longhoinhayy?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bố con cá gai
Phương Dung https://www.facebook.com/dung.dung.5855?hc_ref=ARQrikPkTxlIYQmPDh7rJG4uOxQ8alp3R5mdmZmnqZhlPu5OBvoFvncepLe7ixgXlT8

01 cuốn Animorphs #1 – Cuộc xâm lược
Hồ Văn Vương https://www.facebook.com/Shavanshuryavanshi?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Animorphs #2 – Vị khách
Quỳnh Yun Nguyễn Thịhttps://www.facebook.com/quynhthu1993?hc_ref=ARRRY9PT5jS9MVC3fFw2x7TzRbrhxZ9_wGWAwqCSOYxMXDrlHYfX787iY-0kXmkcVDg

01 cuốn Khuyến học
Trần Duy Vũ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988347525&hc_ref=ARSpnHnFgBamxvukFt2Xd1xoU6ecCRttaNaC7rZk37fQ37l3V1xxwe5oQfDlSA_ZqqQ

05 cuốn sách tự chọn dưới 150k
Tung Linh Lam https://www.facebook.com/tunglinh.lam.3?hc_ref=ARR8DX5lL2N2AtcESD1cfLxbMaKRgcn__KDZU2rjTZnfUjeOq2FBAf6WVsBZrGcnGbs
Trang Võ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013866707022&hc_ref=ARR4LLLnNH9OZ8FYo1tAZPoIhHK9YAUutFCcwFxAHbE3Ml-RYy73YsRivqtQ5WSU0lE
Sarah Nguyen https://www.facebook.com/sarahnguyen0411?hc_ref=ARTKKrSfhbMIFpflPPL2ZA9tKEVnxeXgbqkWffcH46AN0fPhSVaqJ26LXTkw3-NhqRk
Thảo My https://www.facebook.com/thaomy9399?hc_ref=ARQkNhAcnu67bSv7eo3IYJfG_4BEid3FYBHoBwcy7933b3Zf8QMzXp3Fa7sMXby4SFQ
Kiều Oanh Oanh https://www.facebook.com/rua.kyo.9?hc_ref=ARRctXrQqZyMIHcWmQ0xjZmZrCb6o8Z-OZH4YRsXwNzRxL6xej9_cQlxZCT7tMDwLhg