Harvard có làm bạn thông minh hơn

Phần dưới đây được trích ra từ cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch của tác giả Rolf Dobelli.


Leave a Reply

%d bloggers like this: