Đọc thử: Giáo sư và công thức toán

Đây là phần cuốn sách Giáo sư và công thức toán của tác giả do dịch.  Sách có bán tại các Hiệu sách Nhã Nam và các hiệu sách trên toàn quốc.

Leave a Reply

%d bloggers like this: