Đọc thử: Cái bóng của bí mật – Kim Jung-Huyk

Mời bạn đọc thử tại đây:

 


Bạn có thể mua sách này tại các Hiệu sách Nhã Nam hoặc các hiệu sách trên toàn quốc.

Leave a Reply

%d bloggers like this: