𝗖𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 Đ𝗮̣𝗶 đ𝗲̂́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̉ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁

𝗖𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 Đ𝗮̣𝗶 đ𝗲̂́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̉ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁

Trong cuốn sách #Những_anh_hùng_của_lịch_sử, Will Durant có nhắc đến Alexander Đại đế – một thiên tài quân sự với những cuộc chinh phạt bất bại. Nhưng Durant không khai thác khía …

Read More